ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023: તમે વોટ્સએપ દ્વારા પરિણામ જાણી શકો છો, આ નંબર સેવ કરો

Class 10 Purak Pariksha Result 2023

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023, Class 10 Purak Pariksha Result 2023, Class 10 Supplementary Exam Result 2023: 28/07/2023 ના રોજ સવારે 08:00 કલાકે, ગુજરાત માધ્યમિક … Read more

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ 2023 જાહેર, પરિણામ વોટ્સએપ દ્વારા જાણી શકાશે, આ નંબર સેવ કરો

Class 12 Science Supplementary Exam Result 2023 Declared

Class 12 Science Stream Supplementary Exam Result 2023 Declared, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ 2023 જાહેર: 25મી જુલાઈ 2023ના રોજ સવારે 8:00 કલાકે, … Read more